„Usługi zdrowotne dla Seniorów 65+”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych

     Okres realizacji projektu: 2020-09-01 – 2022-12-31

     Dofinansowanie: 1 771 457,00 PLN

     Opis projektu:

Projekt dotyczy deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych i polega na zwiększeniu dostępu 90 os.(54 kobiet i 36 mężczyzn) w wieku powyżej 65 lat, zamieszkujących woj. śl., a w
szczególności  subregion centralny, do porad i konsultacji lekarza POZ i lekarzy specjalistów, badań medycznych, rehabilitacji oraz teleopieki.

     Grupa docelowa projektu to 90 osób niesamodzielnych (54 K/36 M) oraz 7 os. Kadry medycznej Twoje Zdrowie S.A. – Partnera proj.

W projekcie zaplanowano usługi zdrowotne (w tym badania: rtg, spirometrię, densytometrię, ekg spoczynkowe i wysiłkowe, ergospirometrię, usg, ocene składu masy ciała oraz

     ocenę postawy, zakresu ruchu, dynamiki i siły układy kostno-stawowego i mięśniowego), rehabilitację (w tym m. in. terapię komorą hiperbaryczną) oraz usługi teleopieki (90                 opasek SOS) i tele usługi medyczne (54 zdalne EKG i 23 zdalne glukometry). Telemedycyna pozwoli na świadczenie usług w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w               sobotę lub w niedzielę.

     ZAMÓWIENIE NR 1:

     Tytuł zamówienia: Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarza POZ i lekarzy specjalistów.

     Termin składania ofert:        09.04.2020 do godz. 10.00

     Status zamówienia: rozstrzygnięte

     ZAPYTANIE OFERTOWE

     UMOWA (PROJEKT)

     FORMULARZ OFERTY

     INFORMACJE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

     INFORMACJE O PROJEKCIE_9.2.6 – USŁUGI ZDROWOTNE